Privacyverklaring Aquarium Coenen BV

Inleiding

Hier lees je welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dit doen en wat hiermee gebeurt. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt voor alle communicatie via onze website, mailadres en de nieuwsbrieven die we verzenden. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie is Aquarium Coenen?

Aquarium Coenen is een Besloten Vennootschap ,

kantoorhoudende te (5684 VA) Best aan Koningin Julianaweg 21,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17023161.

Over welke persoonsgegevens het gaat

Aquarium Coenen B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Aquarium Coenen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens bewaren. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

 • Doeleinde: Nieuwsbrief
 • Gegevens: Naam, E-mailadres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Geautomatiseerde besluitvorming

Aquarium Coenen B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aquarium Coenen B.V.) tussen zit. Aquarium Coenen B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows (voor het maken van offertes), Thunderbird (voor het ontvangen en verzenden van mailberichten), Mailchimp (voor het verzenden van nieuwsbrieven) en VJA Kassa/VJA POS (voor de registratie van aankopen in onze winkel). Aquarium Coenen B.V. gebruikt enkel analytische cookies of vergelijkbare technieken op haar website om bezoekersstatistieken bij te houden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De gegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgeslagen in een afgesloten netwerk. Ze worden niet doorverkocht aan anderen voor commerciële doeleinden. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@aquariumcoenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aquarium Coenen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via mail@aquariumcoenen.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Aquarium Coenen B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aquarium Coenen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overheid en advocaten

We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar stel dat we een geschil hebben, dan behouden we ons het recht voor je gegevens te delen met de autoriteiten zoals politie, justitie en advocaten.

Veranderingen

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige opzet van onze communicatie. Wanneer hier iets in verandert, kan dit dus van invloed zijn op dit beleid. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aquarium Coenen B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@aquariumcoenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Aquarium Coenen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwen

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en gaan daarom zorgvuldig met je gegevens om. Heb je nog vragen over ons privacybeleid, dan kan je ons bereiken via onderstaande contactgegevens, we geven je graag antwoord.

Contactgegevens:

www.aquariumcoenen.nl

Koningin Julianaweg 21

5684 VA Best

Telefoon: +31499395000

Jordan Coenen en Janine Coenen zijn de Functionarisen Gegevensbescherming van Aquarium Coenen B.V. Je kan ze aanspreken in de winkel, of bereiken via mail@aquariumcoenen.nl en via 0499 395000.

 

Versie 19 mei 2018

0
  0
  Winkelwagen
  Your cart is emptyReturn to Shop