Deze Algemene Voorwaarden (download hier de PDF) voor de webshop van Aquarium Coenen B.V. zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden bestemd voor detailhandelsbedrijven die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Aquarium Coenen B.V. is lid van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo.

Om te voldoen aan de regelgeving voor webshops, zijn deze voorwaarden waar nodig aangevuld en aangepast voor overeenkomsten via de webshop van Aquarium Coenen B.V.

Bij twijfel zijn de Algemene Voorwaarden bestemd voor detailhandelsbedrijven die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo leidend. Deze zijn

gedeponeerd onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. De Algemene Voorwaarden voor de webshop van Aquarium Coenen B.V. zijn gedeponeerd onder nummer 17023161 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

 

Je kan onze algemene voorwaarden kan je ook in PDF downloaden.

 

Artikel 1: Definities

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die, of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon, dat zich in de detailhandel als zelfstandig ondernemer bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en lid is van de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Hierna te noemen, Aquarium Coenen B.V.
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Aquarium Coenen B.V.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de consument en Aquarium Coenen B.V.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 • Goederen: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst
 • Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel, waaronder e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Aquarium Coenen B.V.

Koningin Julianaweg 21

5684 VA Best

Tel: 0499 395000

Fax: 0499 391240

KVK te Eindhoven: nummer 17023161

Email: webshop@aquariumcoenen.nl

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Aquarium Coenen B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Aquarium Coenen B.V. en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aquarium Coenen B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Aquarium Coenen B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4: Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Aquarium Coenen B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aquarium Coenen B.V.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:
  1. een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel gebruiksaanwijzingen die voor het aanbod noodzakelijk zijn;
  2. de prijs inclusief belastingen en het bedrag van de bezorgkosten;
  3. de wijze van betaling en, indien van toepassing, vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is;
  4. de uitvoering/verpakking waarin de producten worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik;
  5. het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan;
  6. de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 4. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke, elektronische of telefonische opdracht door de consument, tenzij tussen consument en Aquarium Coenen B.V. anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Deze overeenkomst gaat in wanneer het bestelproces door de consument is afgerond en hiermee akkoord heeft gegeven. Dit kan zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aquarium Coenen B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Aquarium Coenen B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Aquarium Coenen B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische opdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Aquarium Coenen B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Aquarium Coenen B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Aquarium Coenen B.V. op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Aquarium Coenen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van Aquarium Coenen B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. de in artikel 4 lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Aquarium Coenen B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 12. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 13. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 14. Indien Aquarium Coenen B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5a: Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Na deze melding heeft de consument nogmaals veertien (14) dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Aquarium Coenen B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Aquarium Coenen B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan Aquarium Coenen B.V. retourneren, conform de door Aquarium Coenen B.V. verstrekte redelijke en duidelijk instructies.
 7. Wanneer Aquarium Coenen B.V. niet heeft voldaan aan haar informatieplicht zoals de in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer Aquarium Coenen B.V. in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat zij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

 

Artikel 5b: Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Aquarium Coenen B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door Aquarium Coenen B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het herroepingsrecht vervalt wanneer een dienst is geleverd en de consument daar ook mee heeft ingestemd.

 

Artikel 5c: Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Aquarium Coenen B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Aquarium Coenen B.V. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Aquarium Coenen B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7: Uitoefening en kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Aquarium Coenen B.V..
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Aquarium Coenen B.V.. Dit hoeft niet als Aquarium Coenen B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het recht van herroeping geldt niet voor dieren en planten. De ingangsdatum van deze termijn is de dag na de verkoop, dan wel na de dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking, en conform de door de Aquarium Coenen B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Aquarium Coenen B.V. niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Aquarium Coenen B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Uiteraard kan de consument het product ook zelf in de winkel retourneren.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. Ook wanneer de consument voor een deel van zijn bestelde producten gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zijn de reeds in rekening gebrachte bezorgkosten, in zijn geheel, verschuldigd.
 9. Indien de consument een bedrag betaald heeft en gebruik maakt van het in artikel 7 lid 1 vermelde, zal Aquarium Coenen B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8: Verplichtingen van Aquarium Coenen B.V. bij herroeping

 1. Als Aquarium Coenen B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Aquarium Coenen B.V. vergoedt het aankoopbedrag, inclusief verzendkosten (wanneer de consument de volledige bestelling retour stuurt). Enkel de kosten voor retour van thuis naar ons zijn voor rekening van de consument. Dit onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Aquarium Coenen B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Aquarium Coenen B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Aquarium Coenen B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te voldoen.

 

Artikel 9: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Aquarium Coenen B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Aquarium Coenen B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Aquarium Coenen B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Artikel 10: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs, vermeldt in het aanbod, is inclusief BTW.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Aquarium Coenen B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Aquarium Coenen B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 4. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Aquarium Coenen B.V. dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. De consument heeft recht van ontbinding als vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering, de prijs wordt verhoogd.
 7. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Aquarium Coenen B.V. dit bedongen heeft en:
 8. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 9. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 11: Conformiteit

 1. Aquarium Coenen B.V. staat ervoor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Aquarium Coenen B.V. staat er bovendien voor in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Aquarium Coenen B.V. staat ervoor in dat de door haar verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

 

Artikel 12: De levering en/of bezorging

 1. Aquarium Coenen B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt aan Aquarium Coenen B.V..
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Aquarium Coenen B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Aquarium Coenen B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Aquarium Coenen B.V. zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Voor levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn eenmalig voor Aquarium Coenen B.V..
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Aquarium Coenen B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Aquarium Coenen B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de totale aankoopsom. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Bij bestelling kan er door de consument worden gekozen voor verschillende betaalmogelijkheden:
  1. Betaling geschiedt à contant aan Aquarium Coenen B.V. of een natuurlijk persoon die handelt namens Aquarium Coenen B.V., bij bezorging van de bestelling aan de consument of wanneer de consument zijn bestelling afhaalt in de winkel aan de Koningin Julianaweg 21 te Best.
  2. Betaling kan ook worden gedaan via vooruitbetaling per bank. De door de consument verschuldigde bedragen inclusief bezorgkosten dient te worden voldaan via vooruitbetaling per bank na bestelling van de producten. Indien betaling uitblijft wordt de bestelling niet geleverd. Pas nadat het verschuldigde is betaald door de consument wordt de bestelling binnen drie werkdagen geleverd, tenzij anders is overeengekomen met de consument. Indien gekozen wordt voor vooruitbetaling kan dit worden voldaan rekeningnummer NL17 INGB 0001 1121 10 t.n.v. Aquarium Coenen B.V..
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Aquarium Coenen B.V. te melden.

 

Artikel 14: Niet-tijdige betaling

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Aquarium Coenen B.V. is gewezen op de te late betaling en Aquarium Coenen B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Aquarium Coenen B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 

 1. Aquarium Coenen B.V. behoudt de eigendom zolang de consument niet volledig heeft betaald. De consument wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan Aquarium Coenen B.V. heeft voldaan.

 

Artikel 16: Garantie

 1. Aquarium Coenen B.V. garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend.
 2. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal Aquarium Coenen B.V. aan de consument de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op door de consument verschafte informatie.
 3. Aquarium Coenen B.V. staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Aquarium Coenen B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van gebreken.
 4. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs/factuur door de consument te worden overlegd.
 5. Een door Aquarium Coenen B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Aquarium Coenen B.V. kan doen gelden indien Aquarium Coenen B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 6. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Aquarium Coenen B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 7. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door Aquarium Coenen B.V. afgegeven garantie.

 

Artikel 17: Niet-nakoming van overeenkomst 

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Aquarium Coenen B.V. heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.
 4. Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de consument het (aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

 

Artikel 18: Cadeaubonnen

 1. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek kaartnummer en wordt slechts één maal verstrekt. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de cadeaubon) of verlies vindt geen vergoeding plaats.
 2. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt.
 3. Aquarium Coenen B.V. behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 4. Iedere cadeaubon is gedurende een periode van één jaar na de aankoopdatum geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Aquarium Coenen B.V. zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen in de fysieke winkel op het vestigingsadres in Best.
 6. Cadeaubonnen of een restwaarde hiervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.
 8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige beschikbare betaalmiddelen.
 9. Conform art 8, lid 1b van de algemene voorwaarden kent de cadeaubon zelf geen herroepingsrecht. Uitgifte van waardebonnen wordt namelijk gekwalificeerd als dienstverlening.
 • In geval Aquarium Coenen B.V. overgaat tot restitutie van de factuurwaarde en het product (deels) is betaald met een cadeaubon, zal restitutie (deels) plaatsvinden middels een cadeaubon ter waarde van het bedrag dat is betaald met een cadeaubon.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Aquarium Coenen B.V. is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde zaken.
 2. De consument is tegenover Aquarium Coenen B.V. aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

Artikel 20: Klachten

 1. Aquarium Coenen B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij Aquarium Coenen B.V. tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 3. Bij Aquarium Coenen B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aquarium Coenen B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 21: Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en Aquarium Coenen B.V. over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 3 maanden, na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
 4. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat men zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Bij haar uitspraak zal de Geschillencommissie het voor haar geldende reglement in acht nemen. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.
 6. Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 22: Nakominggarantie
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies.

 

Artikel 23: Afwijking van de Algemene Voorwaarden 

 1. Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Aquarium Coenen B.V. en de consument worden vastgelegd.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 24: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

0
  0
  Winkelwagen
  Your cart is emptyReturn to Shop